Oriëntatiegesprek

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming

Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mayet B.V., tevens franchisegever van Mayet Mediators, de onder Mayet B.V. gevestigde ondernemingen of merken, en alle aangesloten franchisenemers van Mayet Mediators, het werkzame personeel (allen hierna te noemen “Mayet”) en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Mayet Mediators is een franchiseformule en samenwerkingsverband met aangesloten zelfstandig gevestigde mediators. Onder Mayet Mediators wordt daarom tevens verstaan de zelfstandige mediators die zich hebben aangesloten bij de franchiseformule Mayet Mediators en hun personeel.

De aangesloten mediators zijn voor hun mediationactiviteiten werkzaam onder hun eigen Mayet Mediators + “plaatsnaam”, en zijn als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij zijn volledig zelfstandig en sluiten de mediationovereenkomst of overeenkomst van opdracht vanuit een eigen juridische entiteit die volledig losstaat van de centrale organisatie van Mayet.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. afnemer worden door Mayet niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen van Mayet zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een overeenkomst tussen Mayet en haar opdrachtgever c.q. afnemer komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge opdracht of inschrijving door de opdrachtgever c.q. afnemer en de aanvaarding daarvan door Mayet.

Een opdracht geldt als aanvaard door Mayet, als zij niet binnen veertien dagen uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken. Mayet kan de overeenkomst direct ontbinden, indien de cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de cliënt wordt ingediend of de cliënt in liquidatie komt te verkeren of zijn bedrijfsactiviteiten staakt. Iedere opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van een inspanningsverbintenis.

Mayet is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de cliënt van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien de cliënt uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden, schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke algemene voorwaarden van toepassing blijven

Artikel 2 Tarieven

Alle door Mayet gepubliceerde tarieven luiden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege. Mayet behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig dagen.

Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst, heeft de cliënt tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om die overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 7 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 7 dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank en/of een andere instantie.

Artikel 3 Betaling

De betaling van facturen van Mayet dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. Indien de cliënt uit twee of meerdere personen bestaat, dan zijn alle betrokken personen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde vergoeding. De cliënten maken in onderling overleg een afspraak hoe zij de kosten zullen verdelen.

In geval van niet-tijdige betaling is de cliënt, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Mayet is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,–, onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.

Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.

Iedere betaling van de cliënt strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de cliënt aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Verrekening door de cliënt van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op Mayet meent te hebben, is uitgesloten. Mayet behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Mayet niet aansprakelijk voor enige schade die de cliënt of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Mayet of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Mayet per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst aan Mayet verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand.

Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval dat Mayet door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Mayet naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Mayet ingeschakelde derden. Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de cliënt geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

De cliënt dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Mayet te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de cliënt jegens Mayet na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Mayet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Mayet redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Mayet ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur, een cyberaanval of hack, en vertraagde levering aan Mayet door leveranciers.

Artikel 5 Vrijwaring

De cliënt is volledig aansprakelijk jegens Mayet voor de schade die Mayet of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de cliënt of haar werknemers van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst. De cliënt vrijwaart Mayet tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de cliënt of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.

Voorts vrijwaart de cliënt Mayet en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Mayet zal in dat geval door de cliënt volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden die voor Mayet en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Mayet zal de dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Termijnen waarbinnen de dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.

Mayet is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij cliënt partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koop-/aanneemovereenkomst of het vervallen van een rentevoorstel bij een hypotheek.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Mayet uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Mayet. Niets uit de door Mayet uitgegeven of beschikbaar gestelde werken mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mayet. Het is de cliënt niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Mayet beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 7 Diverse bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

Indien door Mayet gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.

Mayet is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de cliënt tijdig zal informeren.

De administratie van Mayet geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Mayet verrichte werkzaamheden.

Mayet en de cliënt erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de algemene voorwaarden en de met de cliënt gesloten overeenkomst(en) is.

Cliënt kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Mayet ten behoeve van cliënt worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op alimentatieberekeningen, een financieel scheidingsrapport, bepaling van de hoogte van een schadevergoeding, een transitievergoeding, de kosten van een financieel product, de doorwerking in de maandlasten van cliënt, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Als er berekeningen worden gemaakt, zijn deze indicatief en een momentopname. De uiteindelijke bedragen en hoogten worden door de cliënten zelf vastgesteld.

Mayet geeft in het geval van een mediationopdracht expliciet geen adviezen, slechts informatie. De informatie van Mayet komt tot stand op basis van de alsdan beschikbare kennis en de alsdan geldende wet- en regelgeving. Mayet kan er niet voor instaan dat de gegeven informatie in een later stadium mogelijk niet meer conform de op dat moment geldende relevante wet- en regelgeving is.

De aansprakelijkheid van Mayet is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mayet wordt uitgekeerd, minus een te dragen eigen risico.

Op alle overeenkomsten en opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Mayet en de cliënt die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Breda, onverminderd het recht van Mayet om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.

Artikel 8 Betaling

Indien niet de volledige betaling van de verstuurde voorschotnota is ontvangen, is Mayet gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden van de mediator op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft. Indien een afspraak met de mediator niet 24 uur tevoren is afgezegd, wordt eenmaal het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht volledig in rekening gebracht.

Artikel 9 Positie Mayet

Mayet kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation in de breedste zin des woords, als rechtstreeks van partijen die een geschil door middel van mediation wensen op te lossen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in volle omvang op deze verschillende rechtsverhoudingen met Mayet toepassing.

De aangesloten franchisenemers sluiten zelfstandig een overeenkomst met hun klanten voor het uitvoeren van een mediation. De aangesloten franchisenemers gebruiken deze algemene voorwaarden in combinatie met een mediation overeenkomst naar het model van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) of het ADR-register (ADR).

Artikel 10 MfN/ADR Voorschriften

Alle mediations die door Mayet worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van het MfN of ADR. In geval van een eventuele aanpassing van het betreffende reglement behoudt Mayet zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden. Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediationovereenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 Weigering en Annulering

Mayet heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kunnen Mayet en de door haar voorgedragen mediator zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediationprocedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mayet zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

Artikel 12 Geen getuigenverklaring / verschoningsrecht

Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Mayet en de voor haar werkzame mediators, de franchisenemers en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Mayet er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.

Artikel 13 Verwerking gegevens

Mayet zal de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie behandelen conform hetgeen hieromtrent is bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Mayet is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mayet is het cliënt niet toegestaan de inhoud van informatie, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Mayet openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Mayet.

Artikel 14 Klachten

Een klacht met betrekking tot de dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt klaagt, dan wel, indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Mayet te worden kenbaar gemaakt.

Een klacht schort de betalingsverplichting van cliënt niet op, behoudens voor zover Mayet aan cliënt vooraf en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Mayet de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de door cliënt reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Mayet dienen telefonisch en/of schriftelijk bij de betrokken franchisenemer of de centrale organisatie van Mayet gemeld te worden. Mayet zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Indien de klacht niet kan worden opgelost door de franchisenemer dan kan de cliënt de klacht melden aan de centrale organisatie van Mayet Mediators in Halsteren. Een klachtfunctionaris zal dan de klacht verder behandelen. Indien de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een mediator die als MfN-registermediator staat ingeschreven dan staat het de cliënt vrij om de klacht voor te leggen aan de Stichting Kwaliteit Mediators. Hierop zijn de voorwaarden van toepassing die door de Stichting Kwaliteit Mediators worden gehanteerd. Hetzelfde geldt voor de klachtenregeling van het ADR-register.