Oriëntatiegesprek
zakelijke mediation

Privacy statement

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens

Dit is de privacyverklaring van Mayet BV – Mayet Mediators, gevestigd aan Den Berg 16a – 4661 KZ  Halsteren (hierna: de “mediator” of “wij”) en van alle aan Mayet Mediators betrokken franchisenemers. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 085 – 773 02 12 of e-mail: info@mayet.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Mediationdossier / Cliëntdossier

Indien u een opdracht aan Mayet BV – Mayet Mediators verstrekt, verstrekt Mayet BV – Mayet Mediators uw persoonsgegevens aan de behandelende mediator van Mayet BV – Mayet Mediators. De mediator van Mayet BV – Mayet Mediators verwerkt de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, adresgegevens telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier.

Afhankelijk van het onderwerp van de dienstverlening kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan u vragen, en/of die we van de Rechter of het OM krijgen. De grondslagen zijn dan dat u ons toestemming geeft en in het geval van uw BSN-nummer, omdat de Raad voor

Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor u stopzetten.

De gegevens die we van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, zoals de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons en/of aan de mediator van Mayet BV – Mayet Mediators verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator van Mayet BV – Mayet Mediators verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons of de mediator van Mayet BV – Mayet Mediators sluit uit te voeren.

Bedrijfsvoering

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering worden door ons verwerkt, zoals naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens. Hierbij worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres gegevens) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Mayet BV – Mayet Mediators verwerkt de persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Mayet BV – Mayet Mediators en/of de mediators van Mayet BV – Mayet Mediators, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden.

Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten, omdat wij de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. De gegevens worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep.

Contactgegevens

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres verder om u af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Administratie / dossier

Wij bewaren het dosssier en onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Het verzoek tot verwijderen van gegevens dient gepaard te gaan met een kopie van uw identiteitsbewijs zodat aangetoond wordt wie het verzoek doet. In het kader van een mediation zal het verwijderen niet plaatsvinden binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation met het oog op artikel 12 van het MfN-reglement en het gelijke artikel in het ADR-reglement.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wij mogen dan geen gegevens meer van u verwerken. Wij kunnen vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en wij zullen het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Mayet BV – Mayet Mediators verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u voor de facturering aan de mediator heeft verstrekt, doorgegeven aan de Centrale Organisatie van Mayet BV – Mayet Mediators die voor de mediator de financiële administratie verricht.

Voorts worden alleen persoonsgegevens uitgewisseld tussen de Centrale Organisatie van Mayet BV – Mayet Mediators en de aangesloten mediator bij Mayet BV – Mayet Mediators die benodigd zijn voor de bedrijfsvoering. Mayet BV – Mayet Mediators heeft met de mediators van Mayet BV – Mayet Mediators en andere toeleveranciers, waaronder de advocaten waarmee wij samenwerken, een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator van Mayet BV – Mayet Mediators indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Centrale Organisatie van Mayet BV – Mayet Mediators alsmede de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM) of het ADR-register. Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
  • Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen.

Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie augustus 2021